هند سقط جنین تا 24 هفتگی را مجاز دانست

بر اساس آخرین اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند، قانون اصلاحی ختم پزشکی حاملگی مصوب 2021 از روز جمعه 2 مهرماه لازم الاجراست. بر اساس این قانون اصلاحی، ختم بارداری در شرایط خاصی بین 20 تا 24 هفتگی بارداری مجاز است. این شرایط خاص پیشتر به موجب قانون ختم حاملگی مصوب 1971 پیش بینی نشده بود.

قانون جدید “ختم حاملگی” را رویه ای مورد استفاده برای پایان دادن به بارداری به وسیله روش های پزشکی یا جراحی معرفی می کند. بخش 3 از این قانون مجاز می دارد تا پس از کسب نظر یک متخصص پزشکی در شرایطی که ادامه بارداری ممکن است مخاطره جانی برای مادر به همراه داشته باشد، خطر آسیب عمده روانی یا جسمی برای مادر داشته باشد، یا در شرایطی که خطر اساسی یک ناهنجاری جدی فزیکی یا روانی برای جنین در صورت تولد وجود دارد، حاملگی خاتمه یابد. پیشتر، ختم بارداری در چنین شرایطی تنها تا 12 هفتگی مجاز بود که اکنون به 20 هفته افزایش یافته است. در صورت تحقق شرایط مشابه خطر جانی یا آسیب شدید جسمی یا روانی مادر یا ناهنجاری عمده روانی یا جسمی جنین در صورت تولد، ختم پزشکی بارداری بین 20 تا 24 هفتگی نیز در صورت اظهارنظر مساعد دو یا بیش از دو متخصص پزشکی با رعایت ضوابطی که تحت عنوان قواعد ختم بارداری پزشکی ابلاغ خواهد شد، مجاز دانسته شده است. تا پیش از این اصلاحات، سقط جنین پس از 20 هفتگی بارداری مجاز نبود