مردم سوئیس به قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان رأی مثبت دادند

شهروندان سوئیس روز یکشنبه 4 مهرماه، به طرح اصلاح قانون مدنی این کشور مبنی بر قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان و حق سرپرستی فرزندخوانده برای زوج های همجنس گرا رأی مثبت دادند. در همه پرسی صورت گرفته، 64 درصد رأی دهندگان در برابر 36 درصد، موافق به رسمیت شناختن حق همجنس گراها بودند.

شورای فدرال و پارلمان سوئیس که به برگزاری این رفراندوم دست زدند، خود، مشوق قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان بودند. آنها توضیح دادند که با آن که زوج های همجنس سوئیسی می توانند وارد نهاد همزیستی ثبت شده (Registered Partnership) بشوند، و سالانه 700 زوج مبادرت به ثبت همزیستی می کنند، اما با مقررات موجود امکان ازدواج این زوج ها وجود نداشته است. شورای فدرال و پارلمان سوئیس با باز کردن پنجره ازدواج برای همه زوج ها و تضمین حق دریافت فرزندخوانده برای زوج های همجنس گرا و تجویز دسترسی همه زوج ها به اسپرم قانوناً تهیه شده، مدعی پیشنهاد حذف نابرابری خانوادگی شده اند.

مخالفان این تغییر در قانون را با این استدلال به چالش کشیده اند که تجویز حق ازدواج برای زوج های همجنس گرا منجر به نقض قانون اساسی سوئیس می شود. آنها مدعی اند که قانون اساسی این کشور به زوج های غیرهمجنس حق ازدواج می دهد، زیرا زوج های غیرهمجنس هستند که می توانند “زندگی کنند”. مخالفان هم چنین بر این باورند که ازدواج باید محدود به زوج های غیرهمجنس باشد تا “بتواند از سنگ بناهای جامعه و حکومت پشتیبانی کند”. در حمایت از این اندیشه، آنها می گویند بهترین منافع کودکان باید در خانه ای با حضور “مدل نقش های هر دو جنسیت” تأمین شود.

در مقابل، شورای فدرال و پارلمان سوئیس می گویند کودکان هم اکنون نیز در خانواده هایی با حضور دو مادر یا دو پدر رشد می کنند. لذا مدعی اند که تجویز ازدواج همجنس گرایان و مشروعیت بخشی به تربیت و حضانت فرزندان در چنین خانواده های مراقب و دلسوزی، بهترین منافع فرزندان را تأمین می کند. شورا و پارلمان سوئیس همچنین اظهار داشته اند که این حق ازدواج میان یک زن و یک مرد را دستخوش تغییر نخواهد کرد و صرفاً امکان مداخله دولت در زندگی خصوصی شهروندان را محدود می کند.

پس از آن که دو سوم شهروندان سوئیسی این تغییر قانون را مورد تأیید قرار دادند، مدیر سازمان عفو سوئیس، الکساندرا کارل ضمن ابراز حمایت خود از این تصمیم، آن را یک “رأی تاریخی” دانست که سوئیس را به بیست و نهمین کشوری بدل می سازد که ازدواج همجنس گرایان را آزاد می کند.