سازمان ملل نخستین موافقنامه جهانی اخلاق هوش مصنوعی را تصویب نمود

سازمان ملل روز پنج شنبه 4 آذر، متنی تاریخی را به تصویب رساند که برای نخستین بار مبانی و ارزش های مشترک مورد نیاز برای تضمین توسعه سالم هوش مصنوعی را تعریف می کند. این موافقنامه در حالی در چهل و یکمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو به تصویب رسید که مشارکت تجدید شده ای را در خصوص اخلاق هوش مصنوعی نشان می داد.

موافقنامه موسوم به “توصیه نامه در مورد اخلاق هوش مصنوعی” چنین مقرر می دارد :

“روبکرد این موافقنامه به هوش مصنوعی به مثابه یک بازتاب هنجاری نظام مند است، که مبتنی بر یک چارچوب عمل کلی نگر و رو به تکامل از ارزش های وابسته به یکدیگر، مبانی و اعمالی هستند که می تواند جوامع را در برخورد مسئولانه با آثار شناخته شده و ناشناخته فناوری های هوش مصنوعی بر انسان ها، جوامع و محیط زیست راهنمایی کند، و به آنها مبنایی برای قبول یا رد فناوریهای هوش مصنوعی پیشنهاد می کند”.

گرچه یونسکو اعلام می دارد که هوش مصنوعی می تواند از تصمیم گیری دولت ها و بخش خصوصی و همچنین مبارزه با مسائل جهانی مانند گرسنگی جهانی و تغییرات اقلیمی حمایت کند، این سازمان هشدار می دهد که این فناوری “چالش هایی غیرمترقبه به دنبال خواهد داشت”.  

رئیس یونسکو “اودری ازولای” پیرامون این توصیه نامه چنین می گوید :

“جهان نیازمند مقرراتی برای هوش مصنوعی است تا به بشریت سود برساند. توصیه نامه در مورد اخلاق هوش مصنوعی یک پاسخ اساسی به این نیاز است. این توصیه نامه نخستین چارچوب هنجاری جهانی را تعیین می کند و مسئولیت اعمال آن را به هر دولتی در سطح خود واگذار می کند. یونسکو همه 193 عضو خود را در اعمال این مقررات حمایت می کند و از آنها می خواهد که به طور منظم عملکرد و پیشرفت خود را گزارش کنند”.