الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی

رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)” را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد. متن این قانون به این شرح است :

ﻣﺎده١ـ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده (٩٩۴ﻣﮑﺮر) ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه) ﻣﺼﻮب ۱۳۷۵/۳/۲ اﻟﺤﺎق  ﻣﯽﺷﻮد:

ماده ٩٩۴ ﻣﮑﺮر ـ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع آن ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ادﯾﺎن اﻟهی ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻨﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﺤﮑﻮم و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪ ﺷﺶ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﺸﻮد».

ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺴﺎرﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ اھﺎﻧﺖ، ﺗﻮھﯿﻦ و ﯾﺎ ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺮرات ﺟﺰاﺋﯽ ﻣﻮاد (۳۱۵) ، (۴۱۵) ، (۸۰۶) و (۹۰۶) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﺪھﺎی (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۶۲) و (۷۲) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۴ میباشد.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ارﺗﮑﺎب ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ از ﺳﻮی ﻣﺄﻣﻮران ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن واﻗﻊ ﺷﻮد و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﻧﻄﻖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارھﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ درﺟﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.»

ﻣﺎده٢ـ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده (٠٠۵ ﻣﮑﺮر) ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه) ﻣﺼﻮب ۱۳۷۵/۳/۲ اﻟﺤﺎق  ﻣﯽﺷﻮد:

ماده ۵۰۰ مکررـ ھﺮ ﮐﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻗﻪ، ﮔﺮوه، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ذھﻦ و اﻟﻘﺎﺋﺎت رواﻧﯽ در ﻓﻀﺎی  واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﮔﺮدد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر وی ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺠﺎزات و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺠﺎزات ﺳﺮدﺳﺘﮕﯽ ﻓﺮﻗﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده (۱۳۰) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب۱۳۹۲/۲/۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:

١ـ ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻂ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺑهره ﮐﺸﯽ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ، ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﯾﺎ در اﺛﺮ آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻓﺮد و ﺗﺸﻮﯾﻖ وی ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ، ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ ﻣﻮاد روانﮔﺮدان، ﺧﻮدآزاری ﯾﺎ دﯾﮕﺮزﻧﯽ، ﻓﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮدد.

٢ـ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از طﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ طﺮح ادﻋﺎھﺎی واھﯽ و ﮐﺬب در ﺣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ادﻋﺎی اﻟﻮھﯿﺖ، ﻧﺒﻮت ﯾﺎ اﻣﺎﻣﺖ و ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﯾﺎ اﺋﻤﻪاطهار (ﻋﻠﯿهم اﻟﺴﻼم)

ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ھﺮ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدی دﯾﮕﺮ از ﮔﺮوھهای ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از ﻣﺎھﯿﺖ آﻧها ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ درﺟﻪ ﭘﻨﺞ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﮐﻤﮑﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﻣﺎدی اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ھﺪاﯾﺖھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ درﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه٣ـ اﻣﻮال ﺳﺮدﺳﺘﻪھﺎ و اﺷﺨﺎص ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮوھﮫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗهیه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوھهای ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﺼﺎدره ﻣﯽﮔﺮدد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﻣﻮال ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻓﻌﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص و ﮔﺮوھهای ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﺴﺘﺮد و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻌﺎدل ارزش آن ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﺸﻮد، و ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﺠﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دﯾﻦ ﺣﺎل دارد و اﻣﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗهیه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد او اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﻮال وی ﻣﻌﺎدل ارزش دﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ طﻠﺒﮑﺎر ﯾﺎ طﻠﺒﮑﺎران ﻣﺴﺘﺮد و ﻣﺠﺮم ﻣﻌﺎدل ارزش اﻣﻮال ﻣﺴﺘﺮد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﺸﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه۴ـ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوھﺸﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رد و طﺮد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒهات و ﻧﻘﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﺮوھهای ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده از ﺷﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده (٩٩۴ ﻣﮑﺮر) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج اﺳﺖ.