آینده سقط درمانی در ابهام

بنا بر شنیده ها بر طبق مصوبه‌ی مجلس در تاریخ 26 اسفند 1399، قانون سقط درمانی در مورد جنین‌های ناهنجار و ناقص الخلقه مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، نسخ خواهد شد.
بر اساس این ماده واحده، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح چهار ماه با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
ظاهراً این ماده واحده با تصمیم روز ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ مجلس نسخ و در صورت تأیید در شورای نگهبان، این تصمیم قطعی خواهد شد.

این در حالی است که به موجب طرح موسوم به جوانی جمعیت ایران که در مجلس در دست بررسی است، بناست در جریان نظارت بر سقط جنین علاوه بر پزشکان متخصص، دو فقیه و قاضی نیز اظهار نظر کنند. به تعبیر دیگر، مفاد قانون سقط درمانی با اعمال محدودیت های بیشتر و افزودن نظارت فقها و قضات بر نظارت پزشکی، به موجب طرح جوانی جمعیت اجرا خواهد شد.

پس از انتشار خبر نسخ قانون سقط درمانی، موج گسترده ای از اعتراضات نهادها و مقامات بهداشتی و درمانی به راه افتاده است. باید دید سرنوشت سقط درمانی در ایران چه خواهد شد.

به زودی تحلیلی در این خصوص به قلم دکتر آذین منتشر و از طریق سایت در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.